دانلود فایل{بررسی ترکیبات نیشکر و فرآيند توليد شكر از نيشكر و آزمایشات مربوط به نیشکر، بسیار جامع و کامل}

دانلود فایل /بررسی ترکیبات نیشکر و فرآيند توليد شكر از نيشكر و آزمایشات مربوط به نیشکر، بسیار جامع و کامل/ بی اِن|دانلود فایل|30015667|bno34054059|بررسی ترکیبات نیشکر و فرآيند توليد شكر از نيشكر و آزمایشات مربوط به نیشکر, بسیار جامع و کامل
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسی ترکیبات نیشکر و فرآيند توليد شكر از نيشكر و آزمایشات مربوط به نیشکر، بسیار جامع و کامل آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 136مقدمه و هدف1 كليات1 1 توليد شكر و نيشكر در جهان .......91 2 توليد شكر و نيشكر در ايران 101 2 1 نيشكر كاري در ايران ......101 2 2 توليد شكر نيشكري در ايران ..111 3 نيشكر كاري در خوزستان ...121 4 كشت و صنعت كارون ......142 تركيب شيميايي نيشكر2 1 مواد آلي غير از ساكاروز ...192 2 اسيد هاي آلي ..202 3 تركيبات غير آلي ......202 4 تركيبات ازت دار .....203 فرايند توليد شكر از نيشكرمقدمه3 1 برداشت نيشكر .......213 1 1 مواد زائد همراه ني .....233 2 آماده سازي ني ....24 253 2 1 شستشوي ني .....253 2 2 خرد كردن ني ....253 3 عصاره گيري ..26عنوان. صفحه3 4 زلال كردن...263 5 صافي هاي خلاء..273 6 تبخير كننده ها.....273 7 تبلور .273 8 سانتريفوژ ...274 تركيبات شربت نيشكر .....284 1 پلي ساكاريدها ....284 1 1 لوان 294 1 2 پكتين .....294 1 3 سلولزان ..294 1 4 نشاسته .....294 1 5 دكستران 314 1 5 1 مشخصات فيزيكي شيميايي دكستران...314 1 5 2 توليد دكستران......335 مشخصات جنس لوكونوستوك ....346 ميكربهاي موجود در كارخانه قند 356 1 ميكروارگانيسم هاي نيشكر ...356 2 سالم سازي آسياب ها ..377 روش هاي سريع اندازه گيري دكستران......388 پلي ساكاريدهاي نيشكر..398 1 صمغ درني ترش..418 2 پلي ساكاريدهاي بخش تصفيه .....449 ضايعات ناشي از دكستران 459 1 ضايعات نامعلوم ..459 2 تداخل در اندازه گيري درصد قند .469 3 مشكلات ناشي از دكستران در تصفيه و توليد شكر خام ......469 3 1 اثر بر شربت زلال كنندها ..469 3 2 اثر دكستران بر صاف شدن .....479 3 3 اثر دكستران بر نارواني ...479 4 اثر بر بلورهاي ساكاروز......499 4 1 اثر بر سرعت رشد بلورها ......499 4 2 اثر بر شكل بلورها ..499 5 اثر بر ظرفيت كارخانه .......539 6 اثر بر خلوص ملاس نهايي .......54مواد و روشها2 1 اثر روش هاي برداشت بر روي سرعت تشكيل دكستران .....542 1 1 نمونه برداري .......552 1 2 آزمايشهاي مربوط به ني .......552 1 2 1 تعيين ماده خشك ....562 1 2 2 تعيين درصد قند (پلاريمتري)....562 1 2 3 درجه خلوص .572 1 2 4 تعيين قند معكوس ...572 1 2 5 اندازه گيري دكستران .......582 2 آزمايشهاي مربوط به شربت ......642 3 اثر دكستران بر انحراف پلاريزاسيون ..652 4 اثر استات سرب بر حذف دكستران ......652 5 اثر فرمالين 662 6 روش هاي آماري ......662 6 1 روش هاي تجزيه واريانس .....662 6 2 رگرسيون .....66نتايج و بحث3 1 آزمايشهاي نيشكر .....673 1 1 آزمايش قند ..673 1 2 آزمايش درجه خلوص ...673 1 3 آزمايش PH 683 1 4 آزمايش نسبت كيفيت راندمان توليد و شكرخام ......693 1 5 آزمايش دكستران .693 1 6 آزمايش قند معكوس ...693 2 آزمايشهاي شربت ...743 2 1 آزمايشهاي قند معكوس743 2 1 آزمايش دكستران 743 3 آزمايش اثر دكستران بر انحراف پلايمتري .803 4 آزمايش اثر فرمالين 823 5 آزمايش اثر استات سرب بر حذف دكستران .....834 ضميمه .....845 منابع مورد استفاده .....92فهرست جداولعنوان صفحهشماره جدولضايعات قندي بر اساس دكستران موجود در شكر خام ....8توليد قند و شكر از چغندر و نيشكر در جهان .9صورت عملكردبهره برداري كارخانه هاي نيشكري...13واريته هاي تجاري نيشكر كارون ...14تركيبات شيميايي نيشكر .......19مقادير تركيبات مختلف در ني هاي سالم ، ترشيده ، خشك، برگ سبز سرني و برگهاي خشك23مواد تشكيل دهنده شربت ....28پلي ساكاريدهاي موجود در نيشكر .......30گروه هاي مختلف دكستران بر اساس پيوندهاي موجود ..32تجزيه پلي ساكاريدهاي جدا شده از ملاس و شربت مخلوط.40مقايسه تركيبات صمغ جدا شده از ني تازه و كهنه 41اثر زمان نگهداري ني سبز و سوخته بر ميزان صمغ ......42ميزان صمغ در ني هاي خرد شده و خرد نشده در اثر نگهداري .....43درصد افزايش صمغ شربت در خلال نگهداري نيشكر ...43ميزان دكستران و ضايعات قندي در شكر خام ......45منحني استاندارد دكستران ...64جداول تجزيه واريانس صفات مختلف ني ..76جداول تجزيه واريانس صفات مختلف در شربت 79جداول تجزيه واريانس مربوط به اثر غلظت هاي مختلف فرمالين...82فهرست شكلهااثر دكستران و نشاسته بر نارواني...48اثر دكستران بر افزايش نارواني ....48بلور طبيعي ساكاروز و محورهاي كريستالوگرافي..52مقايسه اثر رافينوز و دكستران بر بلور ساكاروز .....52اثر غلظت هاي متفاوت دكستران بر بلور ساكاروز53تغييرات درصد قند در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني ..72تغييرات درجه خلوص در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني.... 72تغييرات PH در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني .74تغييرات نسبت كيفيت خام در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني...64تغييرات شكر خام در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني. 65تغييرات بازه توليد در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني 65تغييرات دكستران در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني ...73تغييرات قند معكوس در ني هاي سبز ،سوخته و برداشت ماشيني .....73تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C50ْ..77تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C60ْ..77تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C70ْ..78تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 50ْ .78تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 60ْ .79تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 70ْ .79رگرسيون بين دكستران و درصد قند ... 81رگرسيون بين دكستران و انحراف پلاريمتري ....... 81مقدمه و هدف:نيشكر از گياهان زراعي است كه ظاهراً اهلي كردن آت براي اولين بار در جزاير اقيانوس آرام (گينه نو) اتفاق افتاد و سپس از آنجا به چين و هند برده شده است. سابقه تاريخي كشت نيشكر به هزار سال قبل از ميلاد مي رسد نيشكر از هند به ساير نقاط دنيا راه يافت و تا اوايل قرن هجدهم تنها محصولي بود كه در سطح تجارتي براي توليد شكر كشت مي شد.توليد شكر از اجزاء مهم اقتصادي كشاورزي بسياري از كشورهاست در مقياس جهاني عملكرد قند چغندر و قند نيشكر در واحد سطح تقريباً مساوي است.سابقة توليد نيشكر در ايران به سال 600 ميلادي مي رسد در اين زمان شكر تصفيه شده از نيشكر توليد مي شده. ظاهراً توليد نيشكر در خوزستان اهميت داشته است زيرا كلمه خوز به معني نيشكر است به هر حال اولين تلاش وسيع براي توليد آزمايشي نيشكر در سال 1329 در خوزستان انجام گرديد. (3)اكنون صنعت قندسازي كاملاً استقرار يافته مهذا پژوهشگران تحقيقات زيادي درباره تحول اين صنعت آن هم با توجه به تكنيك هاي كاملاً مدرن با توجه به شرايط سخت كه به اين صنعت تحميل شده است اشتغال به كار دارند.هدفهاي كنوني اين پژوهشگران و محققان را مي توان به شرح زير خلاصه كرد.استخراج حداكثر ممكن قند از نيشكرشكر با كيفيتي توليد گردد كه جوابگوي خواسته هاي مصرف كنندگان باشد. بسيار از اين مصرف كنندگان شرايط بسيار سختي را براي كيفيت شكر قائل شده اند.شكر را هر چقدر ممكن است با قيمت كمتري به بازار عرضه نمايند يا به عبارت ديگر استفاده از تجهيزات پيشرفته و كاهش ضايعات در كليه مراحل توليد شكر. (10)همچنين توجه به مسائلي مانند كاهش مصرف انرژي و حداقل آلودگي محيط زيست. (8)از جمله مسائلي كه كارخانجات نيشكري با آن دست به گريبان هستند ضايعات ناشي از فعاليت ميكروارگانيزم ها مي باشد. ميكروارگانيزم ها قادرند تحت شرايط مناسب و در مراحل مختلف مانند آتش زدن. حمل ني . آسياب و ساير مراحل توليد شكر در كارخانه به روش هاي گوناگون همانند تجزيه ساكاروز، توليد قند معكوس، توليد اسيد، توليد مواد صمغي مثل دكستران لوان ضايعات جبران ناپذيري وارد كند. (10)دكستران از جمله موادي است كه توسط باكتري به نام لوكونوستوك مزنتروييدس توليد مي شود كه در صورت توقف ني در مرحله برداشت. حمل و يا توقف شربتها و آلودگي آسياب ها اين باكتري وارد عمل شده و منجر به توليد دكستران و اسيد مي گردد كه از جمله خسارات وارده را مي توان 1 افزايش ضايعات نامعلوم در شربت ناشي از تشكيل دكستران كه بر طبق نظر كلارك ميزان ضايعات را مي توان در جدول زير نمايش داد. (24)

جدول 1: ضايعات قندي بر اساس دكستران موجود در شكر خام (24)اسيدفروكتوزضايعات قندي

درصدشكر (lbt)شكر (lb/t)% دكستران07/02/24/405/014/04/48/81/07/022445/0

كه اين ضايعات فقط در رابط مستقيم با توليد دكستران مي باشند و 3 تا 5 برابر ضايعات نيز در مرحله فرايند رخ مي دهد 2 اثر بر تصفيه شربت 3 تشكيل رسوبات در صافي ها 4 سوزني شدن كريستالها 5 افزايش خلوص ملاس بدليل ورود كريستالهاي ريز به ملاس و قند زدايي ضعيف ملاس 6 كاهش قيمت شكر . افزايش ميزان دكستران در شكر به بيش از m.a.u 250 باعث كاهش قيمت شكر مي گردد كه بر اساس ميزان دكستران ، جريمه هايي در نظر گرفته شده است.هدف از اين تحقيق تعيين آثار زمان تأثير بين برداشت و آسياب ني ، روش هاي و برداشت اثر آتش زدن بر روند تشكيل دكستران در ني مي باشد.اثر عواملي مانند زمان نگهداري شربتة دما و PH هاي مختلف بر سرعت تشكيل دكستران و نيز تأثير 3 سطح فرمالين براي جلوگيري از تشكيل دكستران، اثر دكستران بر انحراف پلاريزاسيون كه باعث ايجاد خطا در محاسبه درصد قند و خلوص شربت هاي آزمايش مي شود و نيز اثر استات سرب بر حذف دكستران بررسي شد.